• Αρχική
  • ΤΟΜΕΙΣ
  • Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες για τα Ειδικά Σχολεία

Η κεντρική ιδέα

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος της IKMF είναι η εκπαίδευση στις πρακτικές του Κραβ Μαγκά, στις τεχνικές αυτοάμυνας, στη μάχη κοντινής εμβέλειας, στις αμυντικές αρχές και τακτικές ανάλογα με τις περιστάσεις, καθώς και στην ανάπτυξη μαχητικών ικανοτήτων. Η προσέγγισή της στηρίζεται στην προσπάθεια να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη αυτοάμυνα και ένα μαχητικό προφίλ τα οποία να βασίζονται σε σχετικά λίγες εξειδικευμένες τεχνικές.

Το σύστημα είναι έτσι δομημένο ώστε οι αρχές που συνιστούν το θεμέλιο κάθε τεχνικής να ισχύουν σε πολλά δυνητικά σενάρια επίθεσης. Εξαιτίας αυτής της προσέγγισης, οι μαθητές αποκτούν εξαιρετική κατάρτιση, τόσο σε νοητικό, όσο και σε τεχνικό επίπεδο, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Το Κραβ Μαγκά είναι μια σύγχρονη μέθοδος η οποία βασίζεται σε μια λογική και πρακτική προσέγγιση. Είναι ένα εύκολο, φυσικό και αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει απλές κινήσεις και αντανακλαστικές αντιδράσεις.

Απώτατος στόχος είναι η ασφάλεια του μαθητή. Η εκπαίδευση που χορηγείται, του επιτρέπει να εκτελεί τις τεχνικές του με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Η διδακτέα ύλη είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να αποτρέπονται οι τραυματισμοί. Επίσης, διδάσκεται η μέριμνα για την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμών σε τρίτους.

Τα ειδικά σχολεία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Σχολείο εκπαίδευσης εκπαιδευτών για πολίτες.
  • Σχολεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών για στρατιωτικούς, όργανα αποκατάστασης της τάξης, ειδικές δυνάμεις, σωματοφύλακες, αεροπόρους και εν γένει για όλους όσους είναι ενταγμένοι σε μονάδες ασφαλείας.
  • Ειδικά σχολεία (για κυβερνητικούς φορείς, μονάδες ασφαλείας και πολίτες). Περιλαμβάνουν τεχνικές αυτοάμυνας, μαχητικές τεχνικές, προσωπική προστασία και μάχη κοντινής εμβέλειας.
  • Εμπέδωση και Έλεγχο των Εκπαιδευτικών Συστημάτων για τις παραπάνω μονάδες.
  • Σχολείο για Εκπαιδευτές με υπόβαθρο στις πολεμικές τέχνες.

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτές μας παρακολουθούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά στην επιβολή της ασφάλειας, την αποκατάσταση της τάξης, ή τον στρατό.

Αρχικό επίπεδο

Τα ειδικά σχολεία λαμβάνουν υπ' όψιν το επίπεδο και το υπόβαθρο των μαθητών, μεριμνώντας για την βέλτιστη κατάρτισή τους.

Σημείο διεξαγωγής

Τα ειδικά σχολεία της IKMF λαμβάνουν χώρα είτε στον χώρο του εκάστοτε πελάτη ή της μονάδας, ή σε εγκαταστάσεις της IKMF

Οι εκπαιδευτές μας

Οι ειδικά εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από την IKMF εκπαιδευτές μας διδάσκουν πολίτες όλων των ηλικιακών ομάδων, αξιωματικούς της αστυνομίας και στρατιωτικούς, ειδικές δυνάμεις, μέλη ομάδων ασφάλειας και σωματοφύλακες από την Ευρώπη, την Αφρική, την Άπω Ανατολή, την Αυστραλία, καθώς και από την Βόρειο και Νότιο Αμερική.

Οι εκπαιδευτές της IKMF είναι επιφορτισμένοι με τη διδασκαλία των τεχνικών της σε όλον τον κόσμο. Τα μέλη της ομάδας μας έχουν εκπαιδευτεί δεόντως στους τομείς της επιβολής της νόμου, καθώς και στο αστικό και ποινικό δίκαιο. Ο Πρόεδρος της IKMF, Άβι Μογιάλ, χορηγεί τις πιστοποιήσεις για όλους τους εκπαιδευτές. Αυτό το διαπιστευτήριο είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης εκπαίδευσης, διδασκαλίας και πείρας.